top of page

ที่มาโครงการเต็มใจ

ด้วยเล็งเห็น ปัณหาในกลุ่มเยาวชน
"  ด้านพฤติกรรม "
ความฟุ้มเฟ้อ การแต่งกาย ติดเกม ขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบ ไม่รู้จักหน้าที่ของตนเองขาดความร่วมมือกับชุมชน และขาดจิตสำนึก
ทำให้กลายเป็นคนที่
 ให้ความสำคัญกับตนเองมากกว่าส่วนรวม

Screenshot_2023-05-08_001418-removebg-preview.png

PROBLEM

ที่มาโครงการเต็มใจ

การมีจิตสำนึกสาธารณะ
และการมีพฤติกรรมการเสียสละ
หากมีการสร้าง
สิ่งแวดล้อม
สร้างสถานการณ์ให้เกิดพฤติกรรมการเสียสละ
สนับสนุน และยกย่อง ก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกิด พฤติกรรมนี้ได้

Citrus

การให้บุคคลได้รับการยอมรับในการแบ่งปันเสียสละ ให้บุคคลรู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคนได้รับการยกระดับให้ดีขึ้น
ในด้านใดด้านหนึ่ง มีการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านคำแนะนำ การช่วยเหลือผลักดันให้การเสียสละนั้นสัมฤทธิ์ผล

bottom of page