top of page

GOAL
& OBJECTIVE

เป้าหมาย & วัตถุประสงค์

YOUTH

มีกลุ่มเยาวชน ระดับอุดมศึกษา
อายุระหว่าง 18-25 ปี
เข้าร่ืวมประมาณ 1,000 คน
( 100 ทีม ทีมละ 10 คน )

STAKEHOLDER

มหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ
อย่างน้อย
20 แห่ง
ผู้ประกอบการ 
เข้าร่วมเป็น Mentor อย่างน้อย 30 แบรนด์

BLOOD DONATION

สามารถรับบริจาคโลหิตได้
อย่างน้อย
1,000,000 ซีซี
ภายในธันวาคม 2566

GOAL
& OBJECTIVE

เป้าหมาย & วัตถุประสงค์

ปลูกฝังจิตสำนึกต่อส่วนรวม

โดยเฉพาะด้านการให้ และการเสียสละ
ลดการให้ความสำคัญกับตนเอง หันมา
ใส่ใจผู้อื่นและสังคมให้สมดุลมากยิ่งขึ้น

ส่งเสริมให้มีการบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม

ด้วยการเป็นอาสาสมัครทำงาน
ในโครงการเต็มใจ

เสริมสร้างแนวคิดฃ
และทักษะการทำงาน

ที่เป็นหลักการ ขั้นตอน และมีเหตุผล
โดยผ่านกระบวนการคิดมากกว่า
การสร้างความสำเร็จในทางลัด

GOAL
& OBJECTIVE

เป้าหมาย & วัตถุประสงค์

ส่งเสริมแนวคิดทางด้าน
การตลาด การคิดงานแบบ
สร้างสรรค์

ทฤษฏีการทำงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม

ส่งเสริมและยกย่อง
กลุ่มเยาวชนที่ทำดี

มีจิตสำนึก ให้เป็นแบบอย่างในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตนของเยาวชนอื่น ๆ

เห็นความสำคัญของการ
บริจาคโลหิต

ให้เยาวชน และคนทั่วไป เห็นประโยชน์ของ
การมีคลังโลหิตที่เพียงพอต่อการ
รักษาพยาบาลของผู้ป่วย

bottom of page