top of page

ประกาศผลรางวัล
การประกวดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิต ในกลุ่มเยาวชน ระดับอุดมศึกษา

ประเภททีมยอดโลหิตสูงสุด

รหัส A0912 ทีม Volunteer Life มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รายชื่อสมาชิกในทีม :
1. นางสาวณัฏฐณิชา เกียรติสิริศรศรี
2. นางสาวพิชญาพร พรหมจำปา
3. นางสาวกนกทิพย์ ตรงชื่น
4. นางสาววรัญญา ดีพิชัย
5. นางสาวธัญชนก นิลใบ
6. นายบารมี ศรีสมาน
7. นางสาวศศิมา เตชะนัง
8. นายนพคุณ น่วมโพธิ์
9. นายเมฆา วิลาส
10. นายชาญชัย พลปัฐพี
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายวีรภัทร สุธีรางกูร
Mentor นักธุรกิจจิตอาสา : นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมชัยภูมิ CEO แบรนด์ White Prestige

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
การประกวดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิต ในกลุ่มเยาวชน ระดับอุดมศึกษา

✅รับถ้วยรางวัลสันโตสะอาชาไนย ทีมละ 1 ใบ 
✅ทีมผู้ชนะประเภทยอดโลหิตสูงสุด จะได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
✅ทีมผู้ชนะประเภทแคมเปญยอดเยี่ยม และมหาวิทยาลัยยอดโลหิตสูงสุด จะได้รับถ้วยรางวัลจากนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย
✅ผู้ชนะประเภททีมยอดโลหิตสูงสุดและประเภทแคมเปญยอดเยี่ยม ได้รับรางวัลเป็นทริปท่องเที่ยวดูงานศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 5 วัน 3 คืน กำหนดให้มีการเดินทาง ต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ได้แก่ ผู้เข้าประกวดในทีม ไม่เกิน 10 คน อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน และ Mentor 1 คน
กรณีที่ได้รับรางวัลเป็นทริปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ผู้เข้าประกวดจะต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล ตามมาตรา 40  แห่งประมวลรัษฎากร และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร อาทิ พาสปอร์ต วีซ่า และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมท่องเที่ยวเอง 
ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลไปให้ผู้อื่นได้
✅ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูความสามารถ
✅ ได้รับเชิญเข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมเพ็นนินซูลา กรุงเทพฯ และเข้ารับรางวัลในงานหยั่งรากสู่ความยั่งยืนของมูลนิธิดั่งพ่อสอน วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 
#ขอแสดงความยินดี กับทุกประเภทรางวัล และ #ขอขอบคุณ ทุกทีมที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้
#รางวัลโครงการเต็มใจ #รางวัลยอดโลหิตสูงสุด #รางวัลแคมเปญยอดเยี่ยม #รางวัลมหาวิทยาลัยยอดโลหิตสูงสุด

bottom of page