top of page
ประกาศผลผู้ชนะ แคมเปญยอดเยี่ยม_0.jpg

ประกาศผลรางวัล
การประกวดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิต ในกลุ่มเยาวชน ระดับอุดมศึกษา

ประเภททีมแคมเปญยอดเยี่ยม

รหัส ทีมA0007  Y2K Way to Care สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายชื่อสมาชิกในทีม :
1. นางสาวเอกอุษา วชิระสัมพันธ์
2. นางสาวจินดาพร จิตต์อาจหาญ
3. นางสาวตติชิลา สังข์ทอง
4. นางสาวนภัสสร ปานอ่อน
5. นางสาวพรรษชล หัดประสม
6. นางสาวพรลภัส คงศักดิ์พรชัย
7. นางสาวพิฬชามนธ์ จงจิระเกษม
8. นางสาวสุธิมา วิทยอุดม
9. นางสาวอรอุษา ม่วงโกสัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สมพิศ ฟูสกุล
Mentor นักธุรกิจจิตอาสา : นางสาววรัสชญาน์ จรัสธรรมภัสร์ CEO แบรนด์ P'liv

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
การประกวดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิต ในกลุ่มเยาวชน ระดับอุดมศึกษา

✅รับถ้วยรางวัลสันโตสะอาชาไนย ทีมละ 1 ใบ 
✅ทีมผู้ชนะประเภทยอดโลหิตสูงสุด จะได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
✅ทีมผู้ชนะประเภทแคมเปญยอดเยี่ยม และมหาวิทยาลัยยอดโลหิตสูงสุด จะได้รับถ้วยรางวัลจากนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย
✅ผู้ชนะประเภททีมยอดโลหิตสูงสุดและประเภทแคมเปญยอดเยี่ยม ได้รับรางวัลเป็นทริปท่องเที่ยวดูงานศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 5 วัน 3 คืน กำหนดให้มีการเดินทาง ต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ได้แก่ ผู้เข้าประกวดในทีม ไม่เกิน 10 คน อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน และ Mentor 1 คน
กรณีที่ได้รับรางวัลเป็นทริปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ผู้เข้าประกวดจะต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล ตามมาตรา 40  แห่งประมวลรัษฎากร และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร อาทิ พาสปอร์ต วีซ่า และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมท่องเที่ยวเอง 
ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลไปให้ผู้อื่นได้
✅ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูความสามารถ
✅ ได้รับเชิญเข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมเพ็นนินซูลา กรุงเทพฯ และเข้ารับรางวัลในงานหยั่งรากสู่ความยั่งยืนของมูลนิธิดั่งพ่อสอน วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 
#ขอแสดงความยินดี กับทุกประเภทรางวัล และ #ขอขอบคุณ ทุกทีมที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้
#รางวัลโครงการเต็มใจ #รางวัลยอดโลหิตสูงสุด #รางวัลแคมเปญยอดเยี่ยม #รางวัลมหาวิทยาลัยยอดโลหิตสูงสุด

bottom of page